Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet.

krekel afbeelding Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door Scholengroep Dender.

Wie gebruik wil maken van de schoolbus dient zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven is enkel mogelijk voor een volledig schooljaar. Gelieve er rekening mee te houden dat u enkel gebruik kan maken van deze dienst wanneer uw woonplaats meer dan 750 meter en minder dan 4 km van de school is verwijderd.

Indien u op de route woont, kan uw kind thuis worden opgehaald en afgezet. In het andere geval dient uw kind zich – vergezeld van een volwassene – te begeven naar een opstapplaats die u zal worden meegedeeld.

De tarieven zijn terug te vinden in het infoboekje van de school.

Busreglement

 1. De leerlingen dienen de begeleider en de chauffeur te gehoorzamen.
 2. Tijdens de rit blijven de leerlingen op de aangeduide plaats zitten; rondlopen is verboden.
 3. Er mag niet gerookt, gegeten, gedronken of gesnoept worden.
 4. De leerlingen staan aan de voorgeschreven halte tijdig klaar.
 5. Zij mogen geen ramen of deuren bedienen. Zij moeten zich behoorlijk gedragen.
 6. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorgeschreven halte.Een afwijking hierop kan toegestaan worden door de directie, na schriftelijke aanvraag van de ouders.
 7. De leerlingen moeten de chauffeur of de begeleider verwittigen van hun te voorziene afwezigheid.
 8. ’s Avonds, na het verlaten van de bus, bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds op de schoolweg, d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school of de vastgestelde verzamelplaats.
 9. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt en zullen de hieruit voortvloeiende kosten moeten vergoeden.
 10. Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.
 11. Indien de busgelden niet tijdig betaald worden, kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de busdienst.
 12. De ouders verklaren zich akkoord met de afspraken.

!!!! Wij vragen om tussen 6.45u. en 7.00u. de buschauffeur of begeleider te verwittigen wanneer uw kind(eren) niet moet(en) opgehaald worden. De contactgegevens worden aan de ouders bezorgd van zodra de busroutes gekend zijn.